Under arbete

På den här sidan finns information om Klimatpanelens pågående projekt samt kommande rapporter och andra publikationer.

Pågående projekt

Utsläppsminskande metoder, kostnader och rättviseeffekter i samband med trafik

Syftet med projektet är att hitta nya genomförbara metoder för att minska trafikutsläppen, så att trafikutsläppens utveckling stöder planen om ett koldioxidneutralt Finland 2035. För att bedöma vad som är genomförbart, kommer data att tas fram om metodernas klimatmässiga och ekonomiska effekter, samt om deras sociala acceptans och hälsomässiga samband.

Projektet syftar till att tillföra ny kunskap till debatten om färdplanen för fossilfria transporter och behovet av att ytterligare minska utsläppen. Dessutom ska man klargöra effekterna av de klimatpolitiska åtgärder som är under beredning eller planering (särskilt utsläppshandeln för vägtransporter, sjöfart och luftfart (CORSIA)).

Projektet ska också ta fram en fritt tillgänglig vägtrafikmodell som kan användas för att undersöka utsläppseffekterna av de befintliga åtgärderna och eventuella ytterligare åtgärder. Rapporteringen av utsläppseffekterna sker både på livscykelbasis och regionalt för att ge en bättre helhetsbild.

Projektet genomförs 1.6.2021-30.6.2024

Medverkande i projektet: Finlands miljöcentral, Oulu universitet, Meteorologiska institutet, Helsingfors universitet och Tammerfors universitet

Mer information: Jyri Seppälä/Klimatpanelens sekretariat,

 

Analys av skoglig resurshållning i förhållande till hur kolsänkor tryggas och biologisk mångfald skyddas

Klimatpanelen har inte tidigare undersökt vilka effekter skyddet av biologisk mångfald har på valet av avverkningsplatser och kolsänkors storlek i vårdad skogsmark. Vid en given avverkningsnivå leder ett strikt skydd till ett hårdare avverkningstryck på mindre skogsarealer, vilket kan förväntas minska kolsänkans storlek. Å andra sidan fungerar skyddsområden som kolsänkor, vilket stärker kolsänkorna. Även valet av skyddsområde har betydelse: om en del av ett skyddsområde inrättas på avverkad skogsmark minskar kostnaderna samtidigt som ungskogens förutsättningar för att anpassa sig till klimatförändringarna kan bli bättre.

Frågor som rör tryggandet av skogarnas kolsänkor och skyddet av biologisk mångfald behandlas parallellt inom projektets ramar. Projektet svarar på hur en kolsänka utvecklas i en gammal strikt skyddad skog där avverkningsnivåerna tillåts variera. Samtidigt utgår man från skogens strukturdrag för att analysera hur mångfalden i en ekonomiskog utvecklas när avverkningstrycket blir hårdare. I en separat analys undersöks hur minimidiametern och minimiåldern för slutavverkningen av trädbestånd kan användas för att reglera kolsänkor och avverkningar. Analysen ger också en utgångspunkt för granskning av andra styrmedel som gäller avverkning. Syftet med projektet är att sammanställa modelleringsresultat om förändringar i den biologisk mångfalden och kolsänkorna utifrån olika bakgrundsresultat inom skogsbruket. Projektet genomförs i samarbete med Naturpanelen.

Medverkande i projektet: Helsingfors universitet, Finlands naturpanel

Mer information: Klimatpanelens sekretariat,