Työn alla

Tälle sivulle on koottu tietoja Ilmastopaneelin käynnissä olevista hankkeista sekä tulossa olevista raporteista ja muista julkaisuista.

Käynnissä olevat hankkeet: 

Liikenteen päästövähennyskeinot, kustannukset ja oikeudenmukaisuusvaikutukset 

Hankkeen tavoitteena on löytää uusia toteutuskelpoisia liikenteen päästövähennyskeinoja siten, että liikenteen päästökehitys toteuttaisi omalta osaltaan Suomen hiilineutraaliuspolkua vuoteen 2035 mennessä. Toteutuskelpoisuuden arviointia varten tuotetaan tietoa päästövähennyskeinojen ilmasto- ja talousvaikutuksista, sosiaalisesta hyväksyttävyydestä ja terveydellisistä yhteyksistä. 

Hankkeen tarkoituksena on tuoda uutta tietopohjaa fossiilittoman liikenteen tiekartasta käytävään keskusteluun päästövähennysten tarpeellisesta lisäämisestä. Hankkeessa tehtävä työ tarkentaa myös vaikutuksia valmistelussa tai suunnittelussa olevien ilmastopoliittisten toimien (erityisesti tieliikenteen päästökauppa, laivaliikenteen päästökauppa ja lentoliikenteen päästökauppa (CORSIA)) osalta. 

Hankkeessa tuotetaan avoimeen käyttöön tuleva tieliikennemalli, jolla voi tarkastella nykytoimien sekä mahdollisten lisätoimien päästövaikutusta. Päästövaikutukset raportoidaan sekä elinkaariperusteisesti että alueellisesti, jotta kokonaisvaltainen kuva saadaan muodostettua. 

Hanke toteutetaan 1.6.2021-30.6.2024

Mukana hankkeessa: Syke, VTT, Oulun yliopisto, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto

Hankkeen julkaisut: 

Lisätietoja: Jyri Seppälä/Ilmastopaneelin sihteeristö,

 

Analyysi metsien käytöstä suhteessa nielun turvaamiseen ja monimuotoisuuden suojeluun 

Ilmastopaneelin aiemmissa tarkasteluissa ei ole tarkasteltu monimuotoisuuden suojelun vaikutuksia hakkuiden kohdentumiseen ja hoidetun metsämaan hiilinieluun. Annetulla hakkuutasolla tiukka suojelu johtaa siihen, että hakkuupaine kohdistuu aiempaa pienemmälle metsäpinta-alalle, minkä voi odottaa laskevan nielua. Toisaalta suojelupinta-alat toimivat hiilinieluna, mikä vahvistaa nielua. Myös suojelualueiden valinta vaikuttaa: jos osa suojelupinta-aloista perustetaan hakatulle metsämaalle, kustannukset laskevat ja nuori metsä voi tarjota paremman lähtökohdan sopeutumiseen ilmaston muutokseen. 

Hankkeessa tarkastellaan yhtä aikaa metsänielun ja monimuotoisuuden suojelun kysymyksiä. Hanke tuottaa vastauksia kysymykseen: kuinka metsänielu kehittyy vanhojen metsien tiukan suojelun oloissa, kun hakkuutasojen annetaan vaihdella? Samalla analysoidaan rakennepiirteiden avulla, kuinka talousmetsien monimuotoisuus kehittyy hakkuupaineen kasvaessa. Erikseen tarkastellaan sitä, kuinka päätehakkuita koskevien minimiläpimitan ja -iän avulla voidaan säädellä nielua ja hakkuita. Analyysi tarjoaa lähtökohdan myös muiden hakkuita koskevien ohjauskeinojen tarkasteluun. Hankkeen tavoitteena on koostaa yhteen mallinnustuloksia, joissa tarkastellaan eri monimuotoisuuden ja hiilinielun muutoksia eri metsätalouden taustatuloksin. Hanke toteutetaan yhdessä Luontopaneelin kanssa. 

Mukana hankkeessa: Helsingin yliopisto, Luontopaneeli

Lisätietoja: Ilmastopaneelin sihteeristö,