Oikeudenmukaisuus ja hyväksyttävyys

O 9/2024 vp Autoilun verotuksen kokonaisuus

Autoilun verotuksen kokonaisuus Verojaosto on pyytänyt Ilmastopaneelin näkemystä autoilun verotuksen kokonaisuudesta soveltuvin osin fiskaalisesta näkökulmasta, vaikutuksista autoilun kustannuksiin ja ympäristövaikutuksiin. Suomen ilmastopaneelin pääviestit Liikenteen verouudistus tarvitaan […]

KAA 1/2023 vp Lakialoite polttoaineveron kohtuullistamisesta ja kohtuullisen hintatason turvaamisesta; KAA 2/2023 vp Dieselin käyttövoimavero poistettava ja luotava dieselille biopolttoaineiden jakeluvelvoitetuki; KAA 5/2023 vp Kipuraja ylitetty – autoilun elvytyspaketti!

Taustaa Ilmastopolitiikka liikennesektorilla Liikennesektorin päästöt olivat vuonna 2022 n. 10 Mt CO2-ekvivalenttia eli 20 % Suomen kokonaispäästöistä (pois lukien LULUCF-sektori). Fossiilittoman liikenteen tiekartassa ja ilmastosuunnitelmissa on […]

Šoŋŋâdâhpolitiik vuoigâlâšvuotâ algâaalmug sämmilij tááhust

Taan muštottemčáállus ulmen lii pyehtiđ algâaalmug sämmiláid lahtojeijee vuoigâlâšvuođâkoččâmušâid já taid vaigutteijee tahheid savâstâlmân. Muštottemčáállus puáhtá ávhástâllâđ šoŋŋâdâhpolitiiktooimâi vuáváámist já tai vaiguttâsâi sämikulttuurân árvuštâlmist. Muštottemčálusist 1) […]

Äimmõspolitiikk vuõiggvuõđmeâldlažvuõtt alggmeer säʹmmlai ǩiõččâmvueʹjjest

Tän mošttõspõʹmmai mieʹrren lij puʹhtted saǥstõõllmõʹšše alggmeer säʹmmlaid kuõskki vuõiggvuõđmeâldlažvuõttkõõččmõõžžid da tõid vaikkteei tueʹjjeeʹjid. Mošttõspõʹmmai vueiʹtet äuʹǩǩeed ko plaaneet äimmõspoltiikktååimaid da ko ärvvtõõlât tõi vaikktõõzzid sääʹmkulttuuʹre. […]

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus alkuperäiskansa saamelaisten kannalta

Tämän muistion tarkoituksena on tuoda keskusteluun alkuperäiskansa saamelaisiin liittyviä oikeudenmukaisuuskysymyksiä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Muistiota voidaan hyödyntää suunniteltaessa ilmastopolitiikkatoimia ja arvioitaessa niiden vaikutuksia saamelaiskulttuuriin. Muistiossa 1) […]

Dálkkádatpolitihka vuoiggalašvuohta eamiálbmot sápmelaččaid dáfus

Dán muittuhančállosa ulbmilin lea buktit ságastallamii vuoiggalašvuođa gažaldagaid ja daidda váikkuhan dagaldagaid, mat laktásit eamiálbmot sápmelaččaide. Muittuhančálus sáhttá adnojuvvot ávkin go plánejuvvojit dálkkádatpolitihka doaimmat ja go […]

Oikeudenmukainen energiasiirtymä aluetasolla

Suomen ilmastopaneelin Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus –hankkeessa pyritään lisäämään ymmärrystä siitä, mitä oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan ilmastopolitiikan yhteydessä. Oikeudenmukaisuuden arvioinnin perustana toimivat perus- ja ihmisoikeudet sekä oikeudenmukaisuuden kolmijako. Kolmijaossa oikeudenmukaisuutta […]

Kansalaisten kokemukset Suomen ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuudesta

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus -hankkeessa toteutetun kyselytutkimuksen avulla selvitettiin kansalaisten näkemyksiä Suomen ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuudesta yleisellä tasolla sekä jako-oikeudenmukaisuuden, menettelytapojen oikeudenmukaisuuden ja hyvittävän oikeudenmukaisuuden näkökulmista. Tarkastelu tehtiin sekä alueellisesta […]

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuden arviointi

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuskysymyksistä on tullut keskeinen osa ilmastopolitiikasta käytävääyhteiskunnallista keskustelua. Ilmastotoimien oikeudenmukaisuuden varmistaminen on kirjattu myösyhdeksi uuden ilmastolain tavoitteista, minkä seurauksena ilmastotoimien oikeudenmukaisuusvaikutuksia tulee jatkossa arvioida osana […]

Suuntaviivoja Suomen ilmastotoimien tehostamiseen

Suomesta on hyvää vauhtia kehittymässä uusiin vähäpäästöisiin vetypohjaisiin ratkaisuihin nojaava kilpailukykyinen talous. Muutos on ollut merkittävä etenkin energia- ja muussa teollisuudessa. Fossiiliset päästöt vähenevät ennakoitua nopeammin, […]