Raportti

Teknologisten hiilinielujen mahdollisuudet ja niiden edistäminen Suomessa

Tässä selvityksessä on tarkasteltu teknologisten hiilinielujen potentiaalia, kustannuksia ja realistista kokoluokkaa Suomessa keskipitkällä aikavälillä aiempaa julkista kirjallisuutta tarkemmin. Teknologisilla hiilinieluilla voidaan viitata useaan eri teknologiaan pohjautuvaan […]

Kansalaisten kokemukset Suomen ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuudesta

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus -hankkeessa toteutetun kyselytutkimuksen avulla selvitettiin kansalaisten näkemyksiä Suomen ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuudesta yleisellä tasolla sekä jako-oikeudenmukaisuuden, menettelytapojen oikeudenmukaisuuden ja hyvittävän oikeudenmukaisuuden näkökulmista. Tarkastelu tehtiin sekä alueellisesta […]

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuden arviointi

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuskysymyksistä on tullut keskeinen osa ilmastopolitiikasta käytävääyhteiskunnallista keskustelua. Ilmastotoimien oikeudenmukaisuuden varmistaminen on kirjattu myösyhdeksi uuden ilmastolain tavoitteista, minkä seurauksena ilmastotoimien oikeudenmukaisuusvaikutuksia tulee jatkossa arvioida osana […]

Kuluttajien mahdollisuudet Suomen päästövähennysten vauhdittamiseksi

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii tehokkaampia toimia EU:n Suomelle asettamien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi vuonna 2030. Kannustamalla kuluttajia tekemään vähähiilisiä valintoja voidaan edistää päästövähennystavoitteiden kustannustehokasta toteutumista ja vähentää tuontitavaroihin liittyviä […]

Tieliikenteen kansallisen päästökaupan toteuttaminen ja vaikutukset

Fossiilisten liikennepolttoaineiden kulutus tuottaa suuren määrän kasvihuonepäästöjä, joten liikennesektorilla on merkittävä rooli Suomen ja maailman siirtyessä kohti hiilineutraaliutta. Useat maat ovatkin asettaneet tavoitteita liikenteen päästöjen vähentämiseksi […]

Metsät ja ilmasto: Hakkuut, hiilinielut ja puun käytön korvaushyödyt

Metsillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä fossiilisten päästöjen vähentämisen ohella. Metsät ovat merkittävä ilmakehän hiilidioksidin sitoja. Metsät tarjoavat myös raaka-ainelähteen tuotteille ja energialle, jotka vähentävät fossiilisia […]

Turvemaiden käytön vaihtoehdot hiilineutraalissa Suomessa

Turvemaat ovat globaalisti merkittävä hiilivarasto, joiden hyödyntämistä tulisi voimakkaasti rajoittaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Suomi on tähän asti hyödyntänyt turvemaita laajamittaisesti maa- ja metsätaloudessa sekä energiantuotannossa. Ilmastonmuutoksen hillintä […]