Maankäyttö, maatalous ja metsät

HE 41/2024 vp Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Taustaa Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonsuojelulakia. Muutoksilla toimeenpantaisiin RED III –direktiiviä ja RED II -direktiiviä kansallisesti. Ilmastopaneelin yleisiä huomioita Ilmastonmuutoksen ja luontokadon kytkeytyneisyys on pystytty osoittamaan selvästi. […]

Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen: EU:n 2040 ilmastotavoitteen asettaminen

Taustaa Annetulla E-kirjeellä muodostetaan Suomen ennakkovaikuttamiskantoja komission 2040-ilmastotavoitetta koskevaan tiedonantoon vaikuttamiseksi. Komission odotetaan antavan alkuvuodesta 2024 tiedonannon EU:n 2040 ilmastotavoitteen asettamisesta ja vaikutustenarvioasiakirjan, sisältäen muutaman päästövähennysskenaarion. […]

Suuntaviivoja Suomen ilmastotoimien tehostamiseen

Suomesta on hyvää vauhtia kehittymässä uusiin vähäpäästöisiin vetypohjaisiin ratkaisuihin nojaava kilpailukykyinen talous. Muutos on ollut merkittävä etenkin energia- ja muussa teollisuudessa. Fossiiliset päästöt vähenevät ennakoitua nopeammin, […]

Metsät ja ilmasto: Hakkuut, hiilinielut ja puun käytön korvaushyödyt

Metsillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä fossiilisten päästöjen vähentämisen ohella. Metsät ovat merkittävä ilmakehän hiilidioksidin sitoja. Metsät tarjoavat myös raaka-ainelähteen tuotteille ja energialle, jotka vähentävät fossiilisia […]

Turvemaiden käytön vaihtoehdot hiilineutraalissa Suomessa

Turvemaat ovat globaalisti merkittävä hiilivarasto, joiden hyödyntämistä tulisi voimakkaasti rajoittaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Suomi on tähän asti hyödyntänyt turvemaita laajamittaisesti maa- ja metsätaloudessa sekä energiantuotannossa. Ilmastonmuutoksen hillintä […]