Hae julkaisuja

Tällä sivulla voit hakea Ilmastopaneelin julkaisuja vapaan sanahaun lisäksi aiheen, julkaisutyypin tai julkaisuajankohdan perusteella. Sivu näyttää oletuksena julkaisut uusimmasta alkaen. Ilmastopaneelin antamat asiantuntijalausunnot löydät lausuntohausta. 

Hakuehdot

Löytyi 38 julkaisua:

IImastotoimien jouduttaminen kiireesti on Suomen etu

Ilmastopaneeli pitää tärkeänä, että pääministeri Petteri Orpon hallitus on sitoutunut ilmastolain tavoitteisiin. Hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä tähtäävä politiikka tarjoaa Suomelle avaimet vihreään kasvuun, kunhan ennakoitavasta ilmastopolitiikasta pidetään kiinni. Tilastokeskuksen 30.5….

Teknologisten hiilinielujen mahdollisuudet ja niiden edistäminen Suomessa

Tässä selvityksessä on tarkasteltu teknologisten hiilinielujen potentiaalia, kustannuksia ja realistista kokoluokkaa Suomessa keskipitkällä aikavälillä aiempaa julkista kirjallisuutta tarkemmin. Teknologisilla hiilinieluilla voidaan viitata useaan eri teknologiaan pohjautuvaan keinoon poistaa hiilidioksidia pysyvästi…

Suuntaviivoja Suomen sopeutumispolitiikan kehittämiseen

Sopeutumispolitiikan toimenpiteet tulee määrittää tutkittuun tietoon perustuvien ilmastoriskiarviointien pohjalta. Ilmastonmuutos aiheuttaa muutoksia ekosysteemeissä ja elinympäristöissä, joten ihmisten terveyden suojelun rinnalle nousee haaste elinympäristöjen ekologisesta tilasta huolehtimisesta. Vastuiden selventäminen valtion, kuntien…

Šoŋŋâdâhpolitiik vuoigâlâšvuotâ algâaalmug sämmilij tááhust

Taan muštottemčáállus ulmen lii pyehtiđ algâaalmug sämmiláid lahtojeijee vuoigâlâšvuođâkoččâmušâid já taid vaigutteijee tahheid savâstâlmân. Muštottemčáállus puáhtá ávhástâllâđ šoŋŋâdâhpolitiiktooimâi vuáváámist já tai vaiguttâsâi sämikulttuurân árvuštâlmist. Muštottemčálusist 1) ráhtoo ubâlâšvaldâlem šoŋŋâdâhnubástus vaiguttâsâin…

Äimmõspolitiikk vuõiggvuõđmeâldlažvuõtt alggmeer säʹmmlai ǩiõččâmvueʹjjest

Tän mošttõspõʹmmai mieʹrren lij puʹhtted saǥstõõllmõʹšše alggmeer säʹmmlaid kuõskki vuõiggvuõđmeâldlažvuõttkõõččmõõžžid da tõid vaikkteei tueʹjjeeʹjid. Mošttõspõʹmmai vueiʹtet äuʹǩǩeed ko plaaneet äimmõspoltiikktååimaid da ko ärvvtõõlât tõi vaikktõõzzid sääʹmkulttuuʹre. Mošttõspõʹmmjest 1) raajât takaikõvvõõzz…

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus alkuperäiskansa saamelaisten kannalta

Tämän muistion tarkoituksena on tuoda keskusteluun alkuperäiskansa saamelaisiin liittyviä oikeudenmukaisuuskysymyksiä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Muistiota voidaan hyödyntää suunniteltaessa ilmastopolitiikkatoimia ja arvioitaessa niiden vaikutuksia saamelaiskulttuuriin. Muistiossa 1) luodaan yleiskuvaus ilmastonmuutoksen vaikutuksista…

Dálkkádatpolitihka vuoiggalašvuohta eamiálbmot sápmelaččaid dáfus

Dán muittuhančállosa ulbmilin lea buktit ságastallamii vuoiggalašvuođa gažaldagaid ja daidda váikkuhan dagaldagaid, mat laktásit eamiálbmot sápmelaččaide. Muittuhančálus sáhttá adnojuvvot ávkin go plánejuvvojit dálkkádatpolitihka doaimmat ja go árvvoštallojuvvojit daid váikkuhusat sámi…

Oikeudenmukainen energiasiirtymä aluetasolla

Suomen ilmastopaneelin Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus –hankkeessa pyritään lisäämään ymmärrystä siitä, mitä oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan ilmastopolitiikan yhteydessä. Oikeudenmukaisuuden arvioinnin perustana toimivat perus- ja ihmisoikeudet sekä oikeudenmukaisuuden kolmijako. Kolmijaossa oikeudenmukaisuutta tarkastellaan jako-oikeudenmukaisuuden, tunnustavan oikeudenmukaisuuden…

Kansalaisten kokemukset Suomen ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuudesta

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus -hankkeessa toteutetun kyselytutkimuksen avulla selvitettiin kansalaisten näkemyksiä Suomen ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuudesta yleisellä tasolla sekä jako-oikeudenmukaisuuden, menettelytapojen oikeudenmukaisuuden ja hyvittävän oikeudenmukaisuuden näkökulmista. Tarkastelu tehtiin sekä alueellisesta että haavoittuvuuteen vaikuttavien tekijöiden…