Hae julkaisuja

Tällä sivulla voit hakea Ilmastopaneelin julkaisuja vapaan sanahaun lisäksi aiheen, julkaisutyypin tai julkaisuajankohdan perusteella. Sivu näyttää oletuksena julkaisut uusimmasta alkaen. Ilmastopaneelin antamat asiantuntijalausunnot löydät lausuntohausta. 

Hakuehdot

Löytyi 38 julkaisua:

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuden arviointi

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuskysymyksistä on tullut keskeinen osa ilmastopolitiikasta käytävääyhteiskunnallista keskustelua. Ilmastotoimien oikeudenmukaisuuden varmistaminen on kirjattu myösyhdeksi uuden ilmastolain tavoitteista, minkä seurauksena ilmastotoimien oikeudenmukaisuusvaikutuksia tulee jatkossa arvioida osana ilmastosuunnitelmien laadintaa ja toimeenpanon…

Suuntaviivoja Suomen ilmastotoimien tehostamiseen

Suomesta on hyvää vauhtia kehittymässä uusiin vähäpäästöisiin vetypohjaisiin ratkaisuihin nojaava kilpailukykyinen talous. Muutos on ollut merkittävä etenkin energia- ja muussa teollisuudessa. Fossiiliset päästöt vähenevät ennakoitua nopeammin, ja päästövähennyksiä voi vielä…

Kuluttajien mahdollisuudet Suomen päästövähennysten vauhdittamiseksi

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii tehokkaampia toimia EU:n Suomelle asettamien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi vuonna 2030. Kannustamalla kuluttajia tekemään vähähiilisiä valintoja voidaan edistää päästövähennystavoitteiden kustannustehokasta toteutumista ja vähentää tuontitavaroihin liittyviä päästöjä maamme rajojen ulkopuolella….

Kuluttajien mahdollisuudet Suomen päästövähennysten vauhdittamiseksi – Taustaraportti ruokaan, asumiseen, liikkumiseen ja muuhun kulutukseen liittyvistä toimista

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii tehokkaita toimia lähivuosikymmeninä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana päästöt ovat kuitenkin edelleen lisääntyneet. Vuoden 2022 Egyptin ilmastokokous kertoi, että nykyisellään eri maiden päästövähennyssitoumukset ovat riittämättömiä saavuttamaan Pariisissa sovittua…

Tieliikenteen kansallisen päästökaupan toteuttaminen ja vaikutukset

Fossiilisten liikennepolttoaineiden kulutus tuottaa suuren määrän kasvihuonepäästöjä, joten liikennesektorilla on merkittävä rooli Suomen ja maailman siirtyessä kohti hiilineutraaliutta. Useat maat ovatkin asettaneet tavoitteita liikenteen päästöjen vähentämiseksi ja ottaneet käyttöön niihin…

Metsät ja ilmasto: Hakkuut, hiilinielut ja puun käytön korvaushyödyt

Metsillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä fossiilisten päästöjen vähentämisen ohella. Metsät ovat merkittävä ilmakehän hiilidioksidin sitoja. Metsät tarjoavat myös raaka-ainelähteen tuotteille ja energialle, jotka vähentävät fossiilisia päästöjä korvatessaan suurempipäästöisten tuotteiden…

Sopeutumispolitiikan seurannan ja arvioinnin keskeiset haasteet

Tässä muistiossa tuodaan esiin ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnittelun, seurannan ja arvioinnin sekä riskiarvioinnin yhteensovittamisen keskeisiä kysymyksiä. Huomiot perustuvat Ilmastopaneelin SUOMI-hankkeessa tehtyyn tarkasteluun, johon on koottu tietoa sopeutumispolitiikan käytännöistä ja niiden toimivuudesta…

Turvemaiden käytön vaihtoehdot hiilineutraalissa Suomessa

Turvemaat ovat globaalisti merkittävä hiilivarasto, joiden hyödyntämistä tulisi voimakkaasti rajoittaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Suomi on tähän asti hyödyntänyt turvemaita laajamittaisesti maa- ja metsätaloudessa sekä energiantuotannossa. Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää, että turpeen energiakäytöstä…

Sähköistämisen vaikutuksia ja mahdollisuuksia Suomen energiajärjestelmässä – skenaariotarkasteluja

Sähköistämisellä on keskeinen rooli Suomen päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Sähköistämisellä tarkoitetaan sähkön käytön lisäämistä ja käyttösovellusten laajentamista eri sektoreilla. Kun sähköä tuotetaan päästöttömistä energialähteistä, sähköistäminen avaa uusia mahdollisuuksia merkittäviin päästövähennyksiin monilla perinteisesti…

Ilmastotoimien riittävyyden arviointi vuosien 2030 ja 2035 tavoitteiden osalta

Syyskuun 2021 budjettiriihen yhteydessä hallitus linjasi, että se arvioi maaliskuussa 2022, ovatko Suomen päästövähennystavoitteet saavutettavissa Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma-luonnoksessa (KAISU 2) esitetyin toimin. Tätä varten hallitus on pyytänyt Ilmastopaneelilta ja tutkimuslaitoksilta…