Muistio

Suuntaviivoja Suomen sopeutumispolitiikan kehittämiseen

Sopeutumispolitiikan toimenpiteet tulee määrittää tutkittuun tietoon perustuvien ilmastoriskiarviointien pohjalta. Ilmastonmuutos aiheuttaa muutoksia ekosysteemeissä ja elinympäristöissä, joten ihmisten terveyden suojelun rinnalle nousee haaste elinympäristöjen ekologisesta tilasta huolehtimisesta. […]

Šoŋŋâdâhpolitiik vuoigâlâšvuotâ algâaalmug sämmilij tááhust

Taan muštottemčáállus ulmen lii pyehtiđ algâaalmug sämmiláid lahtojeijee vuoigâlâšvuođâkoččâmušâid já taid vaigutteijee tahheid savâstâlmân. Muštottemčáállus puáhtá ávhástâllâđ šoŋŋâdâhpolitiiktooimâi vuáváámist já tai vaiguttâsâi sämikulttuurân árvuštâlmist. Muštottemčálusist 1) […]

Äimmõspolitiikk vuõiggvuõđmeâldlažvuõtt alggmeer säʹmmlai ǩiõččâmvueʹjjest

Tän mošttõspõʹmmai mieʹrren lij puʹhtted saǥstõõllmõʹšše alggmeer säʹmmlaid kuõskki vuõiggvuõđmeâldlažvuõttkõõččmõõžžid da tõid vaikkteei tueʹjjeeʹjid. Mošttõspõʹmmai vueiʹtet äuʹǩǩeed ko plaaneet äimmõspoltiikktååimaid da ko ärvvtõõlât tõi vaikktõõzzid sääʹmkulttuuʹre. […]

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus alkuperäiskansa saamelaisten kannalta

Tämän muistion tarkoituksena on tuoda keskusteluun alkuperäiskansa saamelaisiin liittyviä oikeudenmukaisuuskysymyksiä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Muistiota voidaan hyödyntää suunniteltaessa ilmastopolitiikkatoimia ja arvioitaessa niiden vaikutuksia saamelaiskulttuuriin. Muistiossa 1) […]

Dálkkádatpolitihka vuoiggalašvuohta eamiálbmot sápmelaččaid dáfus

Dán muittuhančállosa ulbmilin lea buktit ságastallamii vuoiggalašvuođa gažaldagaid ja daidda váikkuhan dagaldagaid, mat laktásit eamiálbmot sápmelaččaide. Muittuhančálus sáhttá adnojuvvot ávkin go plánejuvvojit dálkkádatpolitihka doaimmat ja go […]

Oikeudenmukainen energiasiirtymä aluetasolla

Suomen ilmastopaneelin Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus –hankkeessa pyritään lisäämään ymmärrystä siitä, mitä oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan ilmastopolitiikan yhteydessä. Oikeudenmukaisuuden arvioinnin perustana toimivat perus- ja ihmisoikeudet sekä oikeudenmukaisuuden kolmijako. Kolmijaossa oikeudenmukaisuutta […]

Suuntaviivoja Suomen ilmastotoimien tehostamiseen

Suomesta on hyvää vauhtia kehittymässä uusiin vähäpäästöisiin vetypohjaisiin ratkaisuihin nojaava kilpailukykyinen talous. Muutos on ollut merkittävä etenkin energia- ja muussa teollisuudessa. Fossiiliset päästöt vähenevät ennakoitua nopeammin, […]

Sopeutumispolitiikan seurannan ja arvioinnin keskeiset haasteet

Tässä muistiossa tuodaan esiin ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnittelun, seurannan ja arvioinnin sekä riskiarvioinnin yhteensovittamisen keskeisiä kysymyksiä. Huomiot perustuvat Ilmastopaneelin SUOMI-hankkeessa tehtyyn tarkasteluun, johon on koottu tietoa sopeutumispolitiikan […]