Energia

O 35/2023 vp Ajankohtaista huoltovarmuudesta

Valiokunnan kuulemisen aiheena on turpeen asema osana energian huoltovarmuutta. Suomen ilmastopaneelin näkemykset Ilmastopaneeli tunnistaa tarpeen turvata Suomen huoltovarmuus. Huoltovarmuuden ylläpidon ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen välillä voi kuitenkin […]

HE 41/2024 vp Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Taustaa Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonsuojelulakia. Muutoksilla toimeenpantaisiin RED III –direktiiviä ja RED II -direktiiviä kansallisesti. Ilmastopaneelin yleisiä huomioita Ilmastonmuutoksen ja luontokadon kytkeytyneisyys on pystytty osoittamaan selvästi. […]

Oikeudenmukainen energiasiirtymä aluetasolla

Suomen ilmastopaneelin Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus –hankkeessa pyritään lisäämään ymmärrystä siitä, mitä oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan ilmastopolitiikan yhteydessä. Oikeudenmukaisuuden arvioinnin perustana toimivat perus- ja ihmisoikeudet sekä oikeudenmukaisuuden kolmijako. Kolmijaossa oikeudenmukaisuutta […]

Suuntaviivoja Suomen ilmastotoimien tehostamiseen

Suomesta on hyvää vauhtia kehittymässä uusiin vähäpäästöisiin vetypohjaisiin ratkaisuihin nojaava kilpailukykyinen talous. Muutos on ollut merkittävä etenkin energia- ja muussa teollisuudessa. Fossiiliset päästöt vähenevät ennakoitua nopeammin, […]

Katsaus Suomen teollisuuden sähköistämisen teknologisiin ratkaisuihin

Teollisuuden energiankäytön sähköistämisen oletetaan olevan merkittävä tekijä Suomen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja primäärienergian kulutuksen tehostamisessa. Teollisuuden sähköistäminen on kuitenkin monimuotoinen joukko erilaisia ratkaisuja, jotka ovat osittain huonosti […]

Sähköistyvän yhteiskunnan ja energiamurroksen vaikutukset sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen

Sähköistymisellä on kasvihuonekaasupäästövähennysvaikutusten ohella myös laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tässä raportissa tarkastellaan sähköistymisen vaikutuksia sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen kansalaisten, alueiden ja valtioiden tasoilla. Kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen perustuvan katsauksen sekä sähköistymisen […]

Sähköllä merkittävä rooli Suomen kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisessa

Useiden kansallisten ja kansainvälisten arvioiden mukaan energiajärjestelmien sähköistäminen voi merkittävästi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Sähkön osuus loppuenergiasta nousisi näiden arvioiden mukaan huomattavasti tulevaisuudessa, mikä edellyttäisi myös sähkön tuotannon […]