Hakukuulutus: Suomen ilmastopaneelin hankkeet -avustushaku

 

AVUSTUKSEN KOHTEENA OLEVA TOIMINTA

Ympäristöministeriö avustaa ilmastolain mukaisen Suomen ilmastopaneelin hankkeita, jonka on asettanut 19.12.2020. Avustushaku on kohdennettu ilmastopaneelin jäsenille ja sen organisaatioille. Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n mukaisena eritysavustuksena sisällöltään ja tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen. Avustus maksetaan momentilta 35.10.22, Eräät ympäristömenot.

Ympäristöministeriön avustus hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista on 90 %. Kokonaisuudessaan kevään hakukierroksen aikana avustusta on suunniteltu jaettavan enintään 500 000 euroa. Avustus on käytettävä pelkästään avustuksen kohteena olevaan hankkeen toimintaan, eikä sitä saa käyttää miltään osin tuensaajan mahdolliseen muuhun toimintaan.

Avustusta myönnetään vain sellaisiin hankkeisiin, jotka täyttävät valtionavustuslain 7 §:ssä määritellyt yleiset edellytykset valtionavustuksen myöntämiselle ja lisäksi kaikki seuraavat ehdot:

  • Hakijana on Suomen ilmastopaneelin edustaman henkilön taustaorganisaatio (pois lukien valtion virastot ja tutkimuslaitokset).
  • Suomen ilmastopaneeli on konsensusperiaatteella päättänyt hankkeen toteuttamisesta.
  • Hanke toteuttaa osaltaan ilmastolain (609/2015) 16 §:ssä Suomen ilmastopaneelille asetettuja tehtäviä.

AVUSTUKSEN HAKEMINEN

Haku alkaa 5.3.2020. Hakemusten tulee olla perillä ympäristöministeriön kirjaamossa 27.3.2020 klo 16.15 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Avustusta voi hakea ainoastaan annetulla hakulomakkeella, joka tulee toimittaa osoitteeseen . Sähköpostin otsikkoon tulee kirjoittaa ”Suomen ilmastopaneelin hankkeet –avustus, VN/4961/2020”.

Avustuksen hakijana voi olla Suomen ilmastopaneelin edustaman henkilön taustaorganisaatio (pois lukien valtion virastot ja tutkimuslaitokset). Menettely perustuu valtion avustuslakiin. Lisäksi sovelletaan ympäristöministeriön erityisavustuksista annettua ”Ehdot ja rajoitukset”-asiakirjaa. Avustuksensaajat sitoutuvat noudattamaan edellä mainittuja. Selvästi hakukuulutuksen vastaiset, toteuttamiskelvottomat, avustusehtojen vastaiset tai vajanaisesti täytetyt avustushakemukset hylätään. Ympäristöministeriö tekee hakijoille hakuajan päätyttyä kirjallisen valtionavustuspäätöksen, myönteisen tai kielteisen. Avustusta on mahdollista myös myöntää vähemmän kuin mitä on haettu. Päätökset pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti.

HANKKEEN TOTEUTUS JA MAKSATUS

Hanke voi alkaa aikaisintaan päätöksen myöntöpäivänä ja sen tulee päättyä viimeistään ilmastopaneelin toimikauden lopussa, mutta muutoin hankkeen ajankohta on hakijan itsensä päätettävissä. Valituille hankkeille on mahdollista myöntää jatkorahoitusta, ja tästä päätöksen tekee ympäristöministeriö.

Avustuskelpoisia kustannuksia ovat avustushakulomakkeessa ilmoitetut kustannukset niiltä osin, kuin ne vastaavat tässä avustuskuulutuksessa ilmoitettuja rajauksia. Hakijat, joille avustus on myönnetty, sitoutuvat antamaan selvityksen valtionavustuksen käyttämisestä (erillinen kirjanpito), raportoimaan hankkeen edistymisestä ja julkaisemaan hankkeensa tulokset hankkeen päätyttyä. Tarkemmat ehdot kuvataan avustuspäätöksessä.

 

LISÄTIETOJA

Erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen,

 

Muualla verkossa

Ilmastolaki (finlex) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150609

Valtionavustuslaki (finlex) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010688