Ilmastonmuutoksen riskit tarkastelussa

Riski on sanana kaikille tuttu, mutta harvoin pysähdymme miettimään mitä kaikkea tuon sanan taakse kätkeytyy. Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) viidennen arviointiraportin mukaan ilmastonmuutos aiheuttaa vakavia riskejä luonnon ja ihmisten hyvinvoinnille kaikkialla maailmassa (IPCC 2014). Riski voidaan määritellä kahden tekijän, tapahtuman todennäköisyyden ja sen mahdollisten seurausten kautta arvioitava suure, joka viittaa kielteisiin seurauksiin.

Riski on sosiaalinen rakennelma, joka syntyy vasta tehtäessä päätös jonkin toimenpiteen toteuttamisesta tai toteuttamatta jättämisestä – ilman ihmistoimintaa ja siihen liittyvää päätöksentekoa ilmastonmuutoskin on vain määrittelemätön ja vaikeasti arvotettava uhka. Mitä lievempiä päätöksen mahdolliset kielteiset vaikutukset ovat ja mitä pienemmällä todennäköisyydellä ne sattuvat, sitä helpompi kielteisten vaikutusten riski on hyväksyä.

Joissain tapauksissa riskiä voidaan myös pienentää erilaisilla toimenpiteillä, jolloin sen hyväksyttävyys kasvaa. Ilmastonmuutokseen liittyvien riskien kohdalla puhumme sopeutumisesta. Voimme jossain määrin arvioida ilmastollisten olojen kehitystä ja yhteiskunnan tulevia sosioekonomisia kehityskulkuja ja voimme muuttaa toimintaamme niin, että riski negatiivisille seurauksille on mahdollisimman pieni.

IPCC:n tunnistamista keskeisistä ilmastonmuutoksen haasteista on myös ihmisen toiminta merkittävässä roolissa. Tällaisia monimutkaisia ja kiinteästi yhteiskunnallisiin toimintoihin sitoutuneita riskejä kutsutaan systeemiseksi riskeiksi. Niiden käsittely ja hallinta on huomattavan haastavaa poiketen huomattavasti yksinkertaisen riskienhallinnan mallista.

Yhdyskuntarakenteen ja yhteiskunnallisten toimintojen aiheuttamaa haavoittuvuutta ja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia suoria ja välillisiä riskejä yhdessä tarkastelemalla voidaan saada tarkempi näkemys siitä, miten riskit muodostuvat. Eli esimerkiksi mihin toimintamalleihin, säätekijöihin tai ilmastonmuutoksen alueellisiin vaikutuksiin ne liittyvät. Syy-seuraussuhteiden tarkka määritteleminen on kuitenkin mahdotonta, minkä vuoksi ilmastollisten riskien käsittelyyn vaaditaan uudenlaisia, pehmeämpiä ja riskin ymmärtämiseen tähtääviä lähestymistapoja.

Keskeistä riskien hallinnassa on sovittaa erilaiset riskikäsitykset yhteen ja sopia tapauskohtaisesti hyväksyttävästä riskitasosta. Riskien käsittely voi johtaa joko riskien ja niihin liittyvien toimijoiden kriittiseen tarkasteluun tai yhteisesti sovittuihin periaatteisiin riskien vastuullisesta käsittelystä.

Ilmastopaneelin sopeutumiseen liittyvä selvitys tuottaa kevään 2015 aikana tietoa riskikäsityksestä ja sopeutumiseen liittyvistä vastuista ja kustannuksista, etenkin tulva- ja satovahinkoihin liittyen.


Sirkku Juhola