Ilmastotoimien riittävyyden arviointi vuosien 2030 ja 2035 tavoitteiden osalta

Syyskuun 2021 budjettiriihen yhteydessä hallitus linjasi, että se arvioi maaliskuussa 2022, ovatko Suomen päästövähennystavoitteet saavutettavissa Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma-luonnoksessa (KAISU 2) esitetyin toimin. Tätä varten hallitus on pyytänyt Ilmastopaneelilta ja tutkimuslaitoksilta arvioita toimien riittävyydestä ajatellen taakanjakosektorin vähennystavoitteen saavuttamista vuonna 2030 ja hiilineutraaliustavoitetta vuonna 2035. Arvioiden nojalla hallitus harkitsee, onko tarpeen tehdä lisäpäätöksiä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ilmastopaneeli sai 13.1.2022 pyynnön ympäristöministeriöltä arvioida KAISU 2-suunnitelman toimien riittävyyttä päästövähennystavoitteiden saavuttamisen kannalta. Arvioita pyydetään sekä KAISU 2:n kokonaisuudesta, että sektorikohtaisista toimista ja erityisesti niiden riittävyydestä (luonnoksen luku 7). Arviota pyydettiin myös hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisesta. Ilmastolain 12. pykälän mukaan valtioneuvoston on seurattava ilmastopolitiikan suunnitelmien toteutumista annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ilmastopaneeli kiittää mahdollisuudesta kommentoida asiakirjaa jo sen luonnosvaiheessa.

Arviointia hankaloittaa se, että käytössä oleva informaatio on ollut rajallista. KAISU:n politiikka- ja nykytoimiskenaarioiden taustalla olevat HIISI-hankkeen päivitetyt laskelmat valmistuivat viime hetkellä, ja ilmastopolitiikan kokonaisuuteen vaikuttavien dokumenttien valmistelu on viivästynyt. Paneeli ei ole nähnyt vielä luonnoksia ilmasto- ja energiastrategiasta tai maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta, joiden sisällöt kuitenkin vaikuttavat erityisesti siihen kuinka uskottavana hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen näyttäytyy. Myös taloustilanne tuo omat haasteensa arviointiin: elpyminen COVID-pandemiasta on lisännyt voimakkaasti globaalia energian kysyntää tarjonnan ollessa rajoitettua samalla kun kansainvälinen poliittinen jännitys nostaa erityisesti öljyn hintaa. Ilmastopaneeli on kuitenkin laatinut arvionsa olettaen, että energiamarkkinoiden kuumeneminen ja hintojen nousu on tilapäinen ilmiö, josta
palataan asteittain normaaliin taloustilanteeseen.

Julkaisun lisätiedot

Viittausohje:
Suomen ilmastopaneeli 2022. Ilmastotoimien riittävyyden arviointi vuosien 2030 ja 2035 tavoitteiden osalta. Suomen ilmastopaneelin julkaisuja 1/2022.

ISSN: 2737-0666
ISBN: 978-952-7457-14-6
DOI: https://doi.org/10.31885/9789527457092

Julkaistu CC BY 4.0 -lisenssillä.