Suomen ilmastopaneelin muistio ilmastolain suunnittelu- ja seurantajärjestelmästä

Tämä muistio tarkastelee Suomen ilmastopolitiikan suunnittelu- ja seurantajärjestelmän kehittämistä kansallisen ilmastolain uudistamiseen liittyen. Tarkastelussa tuodaan esiin näkökulmia ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmään, seurantajärjestelmään, osallistumiseen sekä muutoksenhakukysymyksiin. Nojaamme oikeudelliseen arvioon nykylain muutostarpeista, eurooppalaisten ilmastolakien vertailevaan analyysiin, ja Ilmastopaneelin asiantuntijanäkemyksiin monitieteisenä suomalaisen ilmastopolitiikan tieteellisenä asiantuntijaelimenä.

Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä uudessa ilmastolaissa – keskeiset suositukset:

 • Suunnittelu- ja seurantajärjestelmän on katettava kaikki kasvihuonekaasut, nielut sekä sopeutuminen ilmastonmuutokseen.
 • Suunnitelmien keskiössä tulisi olla yksi kaikki kasvihuonekaasut, nielut ja sopeutuminen yhteen kokoava suunnitteluasiakirja. Tämän lisäksi voi säilyä tarve sektorikohtaisille suunnitelmille.
 • Suunnitelmien sisältövaatimuksiin olisi kirjattava nykyistä vahvempi velvollisuus asettaa suunnitelmat linjaan ilmastolain tavoitteiden kanssa.
 • Ilmastopaneelilta olisi pyydettävä lausunto ilmastolain mukaisista suunnitelmista jo valmisteluvaiheessa ja valtioneuvoston olisi esitettävä, miten Ilmastopaneelin arvio on otettu
  suunnitelmassa huomioon.
 • Seurannan kannalta keskeinen dokumentti on ilmastovuosikertomus, josta tulisi säätää nykyistä tarkemmin laissa. Vuosikertomuksesta olisi käytävä ilmi kaikkien sektorien päästökehitys ja
  nettonielun kehitys, sopeutumisen tavoitteissa edistyminen, sekä tehdyt politiikkatoimet ja arvio niiden riittävyydestä suhteessa ilmastolain tavoitteisiin. Vuosikertomuksesta olisi kehitettävä työkalu, jonka avulla tunnistetaan lisäisten toimien tarve. Vuosikertomuksessa voitaisiin Tanskan ilmastolain kaltaisesti projisoida kehityskulut kohti ilmastolain asettamia päästövähennysten välitavoitteita, ja tätä vasten arvioida toimien riittävyyttä ja lisätoimien tarvetta.
 • Ilmastopaneelilta olisi pyydettävä lausunto ilmastovuosikertomuksen luonnoksesta, johon hallituksen olisi vastattava. Nämä lausunnot olisi sisällytettävä eduskunnalle annettavaan vuosikertomukseen.
 • Seurantajärjestelmä tulisi sitoa suunnittelujärjestelmään niin, että lain nojalla on selkeää missä tilanteessa lisäisten toimien tarve aktivoituu, ja miten niistä päätetään, mikäli näyttää siltä, että suunnitellut ja/tai toteutetut toimet eivät riitä ilmastolaissa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Olisi vahvistettava osallistumista koskevaa sääntelyä sekä suunnittelun että seurannan osalta.
 • Muutoksenhaun mahdollisuuksia tulisi selventää.

Julkaisun lisätiedot

Viittausohje:
Suomen ilmastopaneeli 2021. Suomen ilmastopaneelin muistio ilmastolain suunnittelu- ja
seurantajärjestelmästä. Suomen ilmastopaneelin julkaisuja 1/2021.

ISSN: 2737-0666
ISBN: 978-952-7457-14-6
DOI: https://doi.org/10.31885/9789527457009