Suomen ilmastopaneelin hankkeiden rahoitushaku 3.-25.5.2022

Avustuksen kohteena oleva toiminta

Ympäristöministeriö avustaa ilmastolain mukaisen Suomen ilmastopaneelin hankkeita. Avustushaku on kohdennettu ilmastopaneelin jäsenille ja sen organisaatioille. Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n mukaisena eritysavustuksena sisällöltään ja tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen. Avustus maksetaan momentilta 35.10.22.1, Eräät ympäristömenot.

Ympäristöministeriön avustus hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista on 90 prosenttia.
Kokonaisuudessaan syksyn hakukierroksen aikana avustusta on suunniteltu jaettavan enintään 200 000 euroa. Avustus on käytettävä pelkästään avustuksen kohteena olevaan hankkeen toimintaan, eikä sitä saa käyttää miltään osin tuensaajan mahdolliseen muuhun toimintaan.

Avustusta myönnetään vain sellaisiin hankkeisiin, jotka täyttävät valtionavustuslain 7 §:ssä määritellyt yleiset edellytykset valtionavustuksen myöntämiselle ja valtioneuvoston avustuksessa määritellyt ehdot.

Avustuksen hakeminen

Haku alkaa 3.5.2022. Hakemusten ja jatkohakemusten tulee olla perillä ympäristöministeriön kirjaamossa 25.5.2022 klo 16.15 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Avustusta voi hakea ainoastaan annetulla hakulomakkeella, joka tulee toimittaa seuraaviin osoitteisiin , , ja . Sähköpostin otsikkoon tulee kirjoittaa uusien hankkeiden osalta ”Suomen ilmastopaneelin hankkeet –avustus, ja VN/13525/2022 ”. Jatkohankkeiden osalta otsikoidaan ”Suomen ilmastopaneelin hankkeet -avustus” ja ilmoitetaan nykyinen VAHVA-numero.

Menettely perustuu valtionavustuslakiin ja ilmastopaneelin avustuksista annettuun valtioneuvoston asetukseen (684/2020). Lisäksi sovelletaan ympäristöministeriön erityisavustuksista annettua ”Ehdot ja rajoitukset”-asiakirjaa. Avustuksensaajat sitoutuvat noudattamaan edellä mainittuja.

Selvästi hakukuulutuksen vastaiset, toteuttamiskelvottomat, avustusehtojen vastaiset tai vajanaisesti täytetyt avustushakemukset hylätään. Ympäristöministeriö tekee hakijoille hakuajan päätyttyä kirjallisen myönteisen tai kielteisen valtionavustuspäätöksen. Avustusta on mahdollista myös myöntää vähemmän kuin mitä on haettu.

Päätökset pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti.

Hankkeen toteutus ja maksatus

Hanke voi alkaa aikaisintaan päätöksen myöntöpäivänä ja sen tulee päättyä viimeistään ilmastopaneelin toimikauden lopussa.

Valituille hankkeille on mahdollista myöntää jatkorahoitusta, ja tästä päätöksen tekee ympäristöministeriö.

Avustuskelpoisia kustannuksia ovat avustushakulomakkeessa ilmoitetut kustannukset niiltä osin, kuin ne vastaavat tässä avustuskuulutuksessa ilmoitettuja rajauksia. Hakijat, joille avustus on myönnetty, sitoutuvat antamaan selvityksen valtionavustuksen käyttämisestä (erillinen kirjanpito), raportoimaan hankkeen edistymisestä ja julkaisemaan hankkeensa tulokset hankkeen päätyttyä. Tarkemmat ehdot kuvataan avustuspäätöksessä.

Lisätietoja