Koronan jälkeinen aika: ilmastotoimet ja vihreä elvytys

EU ja sen jäsenvaltiot turvautuvat elvytykseen nostaakseen taloutensa pandemian aiheuttamasta taloudellisesta taantumasta. Finanssipoliittinen elvytys viittaa laajasti ottaen julkisen vallan aktiiviseen talouspolitiikkaan, jonka tavoitteena on voimistaa taloudellisen taantuman vuoksi laskenutta kokonaiskysyntää tai kokonaistarjontaa. Termillä vihreä elvytys viitataan tässä raportissa toimiin, joilla yhtä aikaa kasvatetaan työllisyyttä ja vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä.

Hyvän elvytyspaketin tulisi olla ajallisesti osuva, tarkkaan kohdennettu ja tilapäinen, joskin riittävän pitkäaikainen. Ilmastopaneeli on tarkastellut elvytyskriteereiden, tutkimuskirjallisuuden ja Suomen hiilineutraaliuspolun perusteella nopeimmin ja tehokkaimmin vaikuttavia vihreän elvytyksen toimenpiteitä. Tarkastelun kohteena on toimien vaikutus työllisyyteen, kansantuotteeseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Suomen elvytystoimiin on rakennettavissa vahva vihreä elvytyspaketti, joka lisää työllisyyttä ja kansantuotetta ja samalla jouduttaa Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista. Elvytyspakettien toimilla voidaan edistää kivihiilen ja turpeen käytön vähentämistä, energiatehokkuuden lisäämistä, öljylämmityksen lopettamista sekä jouduttaa sähköisen henkilöautoliikenteen kehitystä. Kustakin tarkastellusta paketista voidaan poimia kaikkien vaikuttavimmat yksittäiset toimet yhdistelmäksi. Ilmastopaneeli suosittaa, että käytettävästä rahoituksesta elvytykseen ohjataan merkittävä osuus vihreän elvytyksen pakettiin.

Julkaisun lisätiedot

Viittausohje: Ollikainen, M., Seppälä, J., Savolainen, H., Lund P., Weaver, S., Lounasheimo, J., Sironen, S., Honkatukia, J. & Arasto, A., 2020. Koronan jälkeinen aika: ilmastotoimet ja vihreä elvytys. Suomen ilmastopaneeli, Raportti 3/2020.