Hae lausuntoja

Tällä sivulla voit hakea Ilmastopaneelin antamia lausuntoja vapaan sanahaun lisäksi aiheen tai julkaisuajankohdan perusteella. Sivu näyttää oletuksena lausunnot uusimmasta alkaen. Ilmastopaneelin raportit ja muut julkaisut löydät julkaisuhausta. 

Hakuehdot

Löytyi 160 lausuntoa:

E 9/2024 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto teollisesta hiilenhallinnasta EU:ssa, E 10/2024 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto – EU:n vuoden 2040 ilmastotavoite sekä eteneminen kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä, E 28/2024 vp Valtioneuvoston selvitys: Ilmastoriskien hallinta ihmisten ja hyvinvoinnin suojelemiseksi

Taustaa Lausuttavina olevilla E-kirjeillä muodostetaan Suomen kannat Euroopan komission 2040-tiedonantoon, jossa annetaan suositus EU:n vuoden 2040 ilmastotavoitteeksi, tarkennettuja ennakkovaikuttamiskantoja vuoden 2040 ilmastotavoitetta toimeenpanevasta ilmasto- ja energia-arkkitehtuurista, kannat komission tiedonantoon teollisesta…

O 35/2023 vp Ajankohtaista huoltovarmuudesta

Valiokunnan kuulemisen aiheena on turpeen asema osana energian huoltovarmuutta. Suomen ilmastopaneelin näkemykset Ilmastopaneeli tunnistaa tarpeen turvata Suomen huoltovarmuus. Huoltovarmuuden ylläpidon ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen välillä voi kuitenkin ilmetä ristiriitoja, erityisesti lyhyellä…

HE 41/2024 vp Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Taustaa Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonsuojelulakia. Muutoksilla toimeenpantaisiin RED III –direktiiviä ja RED II -direktiiviä kansallisesti. Ilmastopaneelin yleisiä huomioita Ilmastonmuutoksen ja luontokadon kytkeytyneisyys on pystytty osoittamaan selvästi. Ilmastonmuutos aiheuttaa luontokatoa monien…

O 9/2024 vp Autoilun verotuksen kokonaisuus

Autoilun verotuksen kokonaisuus Verojaosto on pyytänyt Ilmastopaneelin näkemystä autoilun verotuksen kokonaisuudesta soveltuvin osin fiskaalisesta näkökulmasta, vaikutuksista autoilun kustannuksiin ja ympäristövaikutuksiin. Suomen ilmastopaneelin pääviestit Liikenteen verouudistus tarvitaan veropohjan vähittäisen muutoksen takia,…

KAA 1/2023 vp Lakialoite polttoaineveron kohtuullistamisesta ja kohtuullisen hintatason turvaamisesta; KAA 2/2023 vp Dieselin käyttövoimavero poistettava ja luotava dieselille biopolttoaineiden jakeluvelvoitetuki; KAA 5/2023 vp Kipuraja ylitetty – autoilun elvytyspaketti!

Taustaa Ilmastopolitiikka liikennesektorilla Liikennesektorin päästöt olivat vuonna 2022 n. 10 Mt CO2-ekvivalenttia eli 20 % Suomen kokonaispäästöistä (pois lukien LULUCF-sektori). Fossiilittoman liikenteen tiekartassa ja ilmastosuunnitelmissa on tavoitteena liikenteen päästöjen puolittaminen…

E 58/2023 vp Valtioneuvoston selvitys: Suomen avaintavoitteet EU-vaalikaudelle 2024-2029

Ilmastopaneelin näkemykset Ilmastopaneeli esittää tässä lausunnossa näkemyksiä keskittyen ilmastopolitiikan kannalta merkittäviin linjauksiin valtioneuvoston selvityksessä Suomen avaintavoitteista EU-vaalikaudelle 2024–2029. Ilmastonmuutokseen vastaaminen keskeisin tehtävä seuraavalla EU-vaalikaudella Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen tulevat olemaan…