Sopeutumisen suuntaviivat ilmastopolitiikassa

Tämän raportin tarkoituksena on nostaa esille ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin riskeihin ja sopeutumispolitiikan suunnitteluun. Muistio voi toimia materiaalina kohdentamaan tulevia selvityshankkeita sopeutumispolitiikan valmistelun tueksi. Raportin taustatyönä tarkastellaan Ilmastopaneelin kuluneen toimintakauden hankkeita, kansainvälistä sopeutumiskirjallisuutta ja muita relevantteja julkaisuja. Varsinaista systemaattista aineiston keräystä ei ole tehty vaan aineistoa on käytetty tarkoituksenmukaisesti tunnistamalla uusimpia ja relevanteimpia julkaisuja.

Tarkastelussa keskitytään kolmeen teemaan: sopeutumisen keskeiset käsitteet ja sopeutumispolitiikan arviointi, terveyssektorin sopeutuminen ja sektoripohjaisen sopeutumisen katvealueet miten ne on tässä hetkessä tunnistettu. Nämä teemat on valittu tarkasteluun, koska ne on havaittu tärkeäksi tutkimuskirjallisuudessa ja osa näistä teemoista on noussut esille myös aikaisemmissa kansallisissa selvityksissä. Tarkasteluun nostetut teemat heijastelevat myös selvitykseen osallistuneiden tahojen osaamista. Tämän raportin eri osissa nostetaan esille sen hetkinen tieto, sekä aiheeseen liittyvät avoimet kysymykset tai katvealueet. Tässä raportissa ei anneta politiikkasuosituksia.

Julkaisun lisätiedot

Viittausohje:
Juhola, S., Lanki, T., Meriläinen, P., Kollanus, V., Groundstroem, F., Käyhkö, J., & Järvelä, M., 2020. Sopeutumisen suuntaviivat ilmastopolitiikassa. Suomen ilmastopaneelin raportti 2/2020.