Ilmastonmuutos ja vesihuolto – varautuminen ja terveysvaikutukset

lmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin myös Suomessa säähän ja ilmastoon, esimerkkeinä lämpötilan nouseminen, sateisuuden lisääntyminen, muutokset sään vuodenaikaisvaihtelussa ja äärevien sääilmiöiden yleistyminen. Sään tiedetään vaikuttavan monin tavoin vesihuoltoon. Monet ennustetuista muutoksista voivatkin aiheuttaa ongelmia talousveden valmistuksessa käytettävän raakaveden laadussa tai vedenjakelussa, ja siten lisätä juomaveteen liittyviä terveysriskejä. Suomessa on toistaiseksi kiinnitetty vain vähän huomiota vesihuollon kautta välittyviin ilmastonmuutoksen terveysriskeihin. Ilmastopaneelin rahoittamassa hankkeessa ”Ilmastonmuutos ja vesihuolto: varautuminen ja terveysvaikutukset” (2017 – 2019) pyrittiin muodostamaan kokonaiskuva ilmastonmuutoksen merkityksestä vesihuollolle Suomessa.

Kokonaiskuvan muodostamisessa hyödynnettiin koti- ja ulkomaista kirjallisuutta. Hankkeeseen sisältyi myös vesihuoltolaitoksille suunnattu kyselytutkimus, jonka avulla pyrittiin selvittämään muun muassa sitä, millaisia ongelmia sää aiheuttaa vesihuollolle tällä hetkellä, millaisena ongelmana ilmastonmuutos nähdään, ja miten muutokseen on varauduttu. Lisäksi hankkeessa arvioitiin ekonometrisesti vesihuoltoon liittyvien terveyshaittojen ja toisaalta niihin varautumisen aiheuttamia kustannuksia.

Ilmastonmuutoksen hillintätoimet ovat tärkeä osa ilmastonmuutoksen ja vesihuollon kokonaisuutta ja kustannuksia, mutta niitä ei ole käsitelty tässä raportissa. Muuttuva ilmasto vaikuttaa myös raakaveden saatavuuteen sekä jätevesihuoltoon, mutta jätevesihuolto on rajattu tämän hankkeen ulkopuolelle ja saatavuutta on käsitelty vain kyselyaineistoon liittyen. Hankkeen tuottamat tiedot edistävät osaltaan sopeutumista ilmastonmuutokseen vesisektorilla.